บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด

SUPERVAC CO.,LTD.

จัดอบรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

11 กรกฎาคม 2563

จัดอบรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้บริหารและพนักงาน จึงได้จัดอบรมการซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ การเก็บกู้สารเคมีรั่วไหล โดยวิทยากร อ.สุทธิรักษ์ รอดภัย และคุณเอนก เหมือนพิมพ์ จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักเรื่องอัคคีภัย รวมถึงเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
ในโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ขอรณรงค์ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ-เอกชนจัดซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ และตรวจเช็ค/ติดตั้งเครื่องดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน เพื่อความปลอดภัย และกรณีพบเหตุเพลิงไหม้ โทรแจ้ง199